Over Prescriptor

node.tpl.php

Prescriptor als multisource EVS voor medicatiebewaking

Prescriptor is het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) dat Digitalis Rx bv speciaal heeft ontwikkeld voor voorschrijvers, van huisartsen tot specialisten. Dit EVS geeft snel en op eenvoudige wijze toegang tot een uitgebreid kennisaanbod. Prescriptor onderscheidt zich door een aantal bijzondere eigenschappen. Het is geïntegreerd in het medisch patiëntdossier, geeft beslissingsondersteunend advies en beschikt als multisource EVS-module over een veelheid aan informatiebronnen. Op die wijze is Prescriptor een uitstekend instrument voor medicatiebewaking.

De kennis wordt daartoe geïntegreerd in het werkproces van de voorschrijver. Het is veel comfortabeler en efficiënter voor de voorschrijver deze bronnen gebundeld ‘at the point of care’ te kunnen raadplegen, dan als afzonderlijke naslagwerken. De bronnen, waaronder richtlijnen, formularia, geneesmiddelendatabanken en farmacotherapeutisch kompas, die Prescriptor opent en verbindt, worden elders nog toegelicht.

Softwareproducten met een medisch doel moeten zijn aangemeld als medisch hulpmiddel en daarom een CE-markering hebben. Een CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan een aantal essentiële eisen. Sinds 1 januari 2014 treedt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op als softwarefabrikanten zich niet aan de wet medische hulpmiddelen houden. Digitalis kan trots melden dat Prescriptor een CE-markering mag dragen. Deze markering toont dat de leverancier met goede documentatie en interne procedures kan aantonen dat zij een adequaat risicomanagement rondom dit product uitvoert. Uiteraard dient dit ook te gebeuren in samenwerking met de hosting partners en XIS-leveranciers die Prescriptor mede integreren. De eindgebruikers hebben eveneens een wettelijke plicht: zij mogen uitsluitend voorschrijfsystemen in de praktijk gebruiken die een CE-markering voeren.

Prescriptor heeft een geldige CE-markering en Conformiteitsverklaring en voldoet daarmee aan de fundamentele eisen, veiligheidsnormen en richtlijnen conform de richtlijn: 93/42/EEG medische hulpmiddelen. In het kader van de huidige MDD moet de CE-markering op orde, geldig en geüpdatet zijn. Voor Prescriptor is de overgang naar de nieuwe MDR in gang gezet.